PROGRAMĂ

CURRICULUM OPŢIONAL
“GEOGRAFIA FIZICĂ A ORAŞULUI BREZOI”
(CERCETAREA GEOGRAFICĂ A ORIZONTULUI LOCAL)
PROGRAMA ŞCOLARĂProfesor Gheorghe Mosor,
Liceul Teoretic Brezoi,
Judeţul Vâlcea2010

OPŢIONAL DE GEOGRAFIE

1.Denumirea opţionalului: “GEOGRAFIA FIZICĂ A ORAŞULUI BREZOI”
(CERCETAREA GEOGRAFICĂ A ORIZONTULUI LOCAL)

2.Aria curriculară: OM ŞI SOCIETATE

3.Tipul de opţional: opţional la nivel de disciplină

4.Durata: 1 an şcolar (1 oră pe săptămână)

5.Modul de desfăşurare: pe clase

6.Unitatea şcolară şi localitatea: LICEUL TEORETIC BREZOI

7.Propunător: profesor GHEORGHE MOSOR


NOTĂ DE PREZENTARE


Curriculumul opţional de geografie „Geografia fizică a oraşului Brezoi (Cercetarea
geografică a orizontului local)” se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar care parcurg această disciplină într-o oră pe săptămână.
Acest opţional îşi propune familiarizarea elevilor cu unele aspecte teoretice şi dezvoltarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, atitudini şi valori necesare în viaţa cotidiană.
Opţionalul urmăreşte stimularea motivaţiei elevilor pentru studiul geografiei.
Programa cuprinde:
- obiective cadru;
- valori şi atitudini
- competenţe specifice şi conţinuturi
- coţinuturile tematice pe semestre
- planificările semestriale
- bibliografie

NOTĂ: Opţionalul a fost întocmit în urma consultării programei şcolare pentru clasa a IX-a aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3458 / 09.03.2004 şi pentru clasa a XII a -OMEC nr.5723/23 XII 2003.


COMPETENŢE GENERALE


1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice pentru explicarea mediului geografic
2.Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul înconjurător ca întreg şi sistemele sale componente.
3.Integrarea aspectelor din natură şi societate într-o structură obiectivă (mediul înconjurător) şi o disciplină de sinteză (geografia).
4.Relaţionarea elementelor şi fenomenelor din realitate (natură şi societate) cu reprezentările lor cartografice, grafice, pe imagini satelitare sau modele.
5.Dobândirea unor priceperi, deprinderi, metode şi tehnici generale de învăţare (inclusiv TIC) care să faciliteze o pregătire permanentă asumată.
6.Dobândirea unor competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza studierii geografiei.

VALORI ŞI ATITUDINI

Competenţele generale şi specifice care sunt formate în liceu prin procesul educaţional centrat pe opţionalul degeografie au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
• Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie;
• Curiozitatea pentru explorarea mediului geografic;
• Respectul pentru diversitatea naturală şi umană;
• Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă.


COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific ştiinţelor;
2.2. Formalizarea informaţiilor;
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice;
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor cartografice;
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple;
5.1. Identificarea surselor de informare şi a informaţiei utile în sistemele multimedia;
5.2. Utilizarea tehnologiei documentării bibliografice eficiente;
I.Introducere
II.PROBLEME TEORETICE
Materiale geografice
-Referatul geografic
-Mapa şi albumul geografic
-Jocurile geografice

Cercetarea geografică
-Etape de cercetare:
-etapa de cabinet
-etapa de teren
-Fişa de lucru:
-fişa de cercetere şi documentare
-fişa de observaţii de teren
-Modelarea-metodă de cercetare
Tipuri de modele grafice şi cartografice
-Harta
-Diagramele
-Profilele
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale;
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică;
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată;
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului în contextul mediului înconjurător;
5.6. Aplicarea modalităţilor de analiză pe elemente simple, sisteme, succesiuni;
CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI BREZOI

.Aşezarea geografică
-Relieful
-Clima
-Hidrografia
-Fauna
-Solurile
-Rezervaţiile naturale
-Resursele naturale
-Problemele fundamentale ale cadrului natural1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;
1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural;
2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natură şi a specificului mediului înconjurător;
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale teritoriului Brezoiului;
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi sociale;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic;
5.9. Formarea unui comportament critic constructiv în raport cu elementele calitative ale mediului;
6.1. Dezvoltarea interesului pentru cercetarea ştiinţifică a comunităţii.
ÎNTOCMIREA LUCRĂRII
-Stabilirea finală a cuprinsului lucrării
-Redactarea textului

PREZENTREA LUCRĂRIICONŢINUTURILE TEMATICE:
- Învăţare şi studiu de caz = 30 ore
- Evaluare = 6 ore
SEMESTRUL I
T E M A Nr. de ore
I. Introducere (noţiuni teoretice) 1
II. Probleme teoretice
II.1. Materiale geografice
1.1. -Referatul geografic

1
1.2. -Mapa şi albumul geografic 1
1.3.-Jocurile geografice 1
2. Cercetarea geografică
2.1.-Etape de cercetare:
-etapa de cabinet

1
-etapa de teren 1
2.2. -Fişa de lucru:
-fişa de cercetere şi documentare
1
-fişa de observaţii de teren 1
2.3. -Modelarea-metodă de cercetare
Tipuri de modele grafice şi cartografice
-Harta

2
-Diagramele 2
-Profilele 1
III.CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI BREZOI
1.Aşezarea geografică
1
2.Relieful 3
EVALUARE 2

SEMESTRUL AL II-LEA
T E M A Nr. de ore
III.CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI BREZOI


2.Relieful 2
3.Clima 2
4.Hidrografia
5.Vegetaţia 2
1
6.Fauna 1
7.Solurile 1
8.Rezervaţiile naturale 1
9.Resursele naturale 1
10.Problemele fundamentale ale cadrului natural 1
IV.ÎNTOCMIREA LUCRĂRII
-Stabilirea finală a cuprinsului lucrării
1
-Redactarea textului 2
V.PREZENTREA LUCRĂRII 2

PROIECTAREA PE SEMESTRUL I
ANUL ŞCOLAR 2005-2006
Scoala:Liceul Teoretic Brezoi Nr. de ore 1x19=19 ore
Clasa a IX–-XII-a Predare-învăţare=17 ore
Profesor: Mosor Gheorghe Recapitulare-evaluare=2 oră
Nr. crt Conţinuturi Nr. C.S. Activităţi de învăţare Resurse Perioa
da
1. .Introducere
II.Probleme teoretice
Materiale geografice
-Referatul geografic
-Mapa şi albumul geografic
-Jocurile geografice 1.1;
1.2;
2.1;
-analiză dirijată şi comparativă ;
-utilizarea şi analiza unor documente,grafice,date,hărţi ;
-analiza criterilor de grupare ;
-analiza hărţii localităţii Brezoi
-sinteza şi selecţia problemelor. Umane:frontal,pe grupe
Materiale :
Imagini din sa telit ;fotografi
Timp:4 ore
2. Cercetarea geografică
-Etape de cercetare:
-etapa de cabinet
-etapa de teren

1.1;
1.2;
2.1; -identificarea pe hartă şi în teren a elementelor naturale
-analiza poziţiei şi localizării componentelor geografice
-interpretarea informaţiilor carto grafice,documente,date,grafice ;
Umane:frontal,pe grupe
Materiale:Hărţi;atlase,şa
bloane,mulaje
Timp:2 ore
3. -Fişa de lucru:
-fişa de cercetere şi documentare
-fişa de observaţii de teren
1.1; 1.2;
2.1 -activitate dirijată
-localizarea faptelor geografice;
--utilizarea şi analiza unor documente,grafice,date,hărţi ;
-analiza unor hărţi,documente date,grafice,texte asupra proble melor legate de cercetare; Umane
Materiale:Harta fizică a lumii
Timp: 2 ore

4. -Modelarea-metodă de cercetare
Tipuri de modele grafice şi cartografice
-Harta
-Diagramele
-Profilele 1.1; 1.2;
2.1;
4.1;
4.2;
5.1;
5.2. -analiza hărţii localităţii Brezoi
-localizarea pe hartă a denumiri lor de bază;
-analiza transformării actuale a mediului;
-utilizarea şi analiza unor documente,grafice,date,hărţi ;
-transferarea informaţiilor pe suport cartografic Umane

Materiale :
grafice,
date,hărţi

De timp
5 ore

5 CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI BREZOI
-.Aşezarea geografică
-Relieful
1.1.;1.2.;3.2;
4.2;
4.5;
5.3;
5.4;
5.6.
-descrierea unor sisteme observabile
-interpretarea informaţiilor cartografice
-analiza poziţiei şi localizării componentelor geografice;
-localizarea pe hartă a denumirilor de bază ;
-identificarea şi explicarea conceptelor;
-explicaţie,conversaţie dirijată Umane

Mate
riale :
grafice,
date,
hărţi

4 ore


6. Sinteză şi evaluare 1.1;
5.1. -sinteza şi selecţia problemelor
-aprofundări Timp :
2 ore

PROIECTAREA PE SEMESTRUL al-II-lea
ANUL ŞCOLAR 2005-2006
Scoala:Liceul Teoretic Brezoi Nr. de ore: 1 x 17 =17ore
Clasele a IX-a - XII-a Predare – învăţare: 15ore
Profesor:Mosor Gheorghe Sinteză şi evaluare: 2 ore
Nr
crt
Detalii de conţinut Nr. C.S. Act. de învăţare Resur
se Perioa da
1 CADRUL NATURAL AL ORAŞULUI BREZOI
-Relieful
-Clima

-Hidrografia
-Fauna
-Solurile
-Rezervaţiile naturale
-Resursele naturale
-Problemele fundamentale ale cadrului natural 1.1.;1.2.;3.2;
4.2;
4.5;
5.3;
5.4;
5.6.
-descrierea unor sisteme observabile
-interpretarea informaţiilor cartografice
-formularea şi verificarea ipotezelor;
-analiza poziţiei şi localizării componentelor geografice;
-localizarea pe hartă a denumirilor de bază ;
-identificarea şi explicarea conceptelor;
-explicaţie,conversaţie dirijată Umane

Mate
riale :
grafice,
date,
hărţi

12 ore

2 Întocmirea lucrării
-Stabilirea finală a cuprinsului lucrării
-Redactarea textului


1.1.;1.4.;
2.3;
2.4;
2.5;
5.5;
5.9. -selectarea exemplelor edificatoare;
-analiza caracteristicilor cadrului natural;
-identificarea influenţei cadrului natural asupra vieţii oamenilor;
-conversaţie dirijată Umane
Mate
riale
De timp
3 ore


3 Sinteză şi evaluare
Prezentarea lucrărilor de către elevi 1.1;
6.1. -sinteza şi selecţia problemelor
-aprofundări. Umane
Mat.
2 oreBIBLIOGRAFIE


1. Bardaşu P.,Simeanu Gh., -1973- Brezoi –100 ani de industrie forestieră,Tipogra
fia Rm.Vâlcea.
2. Dragu Valerian -2000-Geografie- Geologie, Ghid metodologic,
Collegium, Polirom;
3. Dumitraşcu Gh.,Tamaş C.,-1981- Îndrumător pentru realizarea monografiilor
locale Vâlcea
4. Giurgea D. -1999-Disciplinele opţionale,Ghid pentru profesori,
elevi,părinţi, Edit.Copyright
5. Grigore M., -1979-Reprezentarea grafică şi cartografică a reliefului,
Edit.Academiei R.S.R.,Bucureşti.
6. Ilinca Nicolae -2000-Didactica geografiei, Ed. Corint;
7. Mândruţ O, -2002-Ghidul profesorilor pentru clasele IX-XII,
Ed. Corint;
8. Mosor Gh. –2003-Geografia teoretică şi aplicată a nordului
judeţului Vâlcea,Simpozionul elevilor de la
Liceul Teoretic Brezoi,ediţiile I-IV(1998-
2002),Edit.Psihomedia.
9. Ploaie Gh. -1983-Valea Lotrului, Bucureşti, Ed.Sport- Turism;
10. **** -1981-Studii geografice cu elevii asupra calităţii mediu
lui înconjurător,Edit.Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
11. **** -Harta topografică a zonei Brezoiului